Urząd Gminy Borzytuchom

Podatek rolny

UCHWAŁA Nr XXII/242/21

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 15 listopada 2021 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borzytuchom w 2022 roku

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 333 ze zm. ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. 2021.951)

RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta  za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

(M. P. 2021.951) w wysokości 61,48 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Borzytuchom w 2022 roku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                       Beata Kudlik