Urząd Gminy Borzytuchom

Zmiany dotyczące wypłat dodatków węglowych

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U., poz. 1967).

 

Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

 

Między innymi wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków. Doprecyzowane zostały również kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek.  

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy. 

Ustawa zawiera również przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli przed dniem 20 września 2022 r. prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym znowelizowaną ustawą. Zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejne będą rozpatrywane na nowych zasadach przewidzianych w/w ustawie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności