Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Pomocne Linki

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „Rozporządzenie”), uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu z wyjątkiem utrzymania i rozwoju rejestru: PESEL, dowodów osobistych i akt stanu cywilnego – w wersji elektronicznej jest Wójt Gminy Borzytuchom, ulica Zwycięstwa 56, 77 – 141 Borzytuchom, zwany dalej jako „Administrator”.
 2. Każdy kto ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych a także przysługujących praw, może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: sekretarz@borzytuchom.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez Gminę Borzytuchom ustawowych zadań publicznych realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności, o aktach stanu  cywilnego. W pozostałych przypadkach  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody  w  zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Borzytuchom przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Borzytuchom.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora  danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, przy czym podanie danych jest:

- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją  niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wójt Gminy Borzytuchom