Urząd Gminy Borzytuchom

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

W dniu 21 listopada 2023r. Wójt Gminy Borzytuchom Zarządzeniem Nr 83/23 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 roku.

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2023r. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56 lub drogą pocztową, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

UWAGA ! 

Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, które są zawarte w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz. 2057).

Wzory dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.borzytuchom.pl

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o konkursie.pdf
Format: pdf, 455.13 kB
Wzór oferty
Format: doc, 120 kB
Wzór sprawozdania
Format: doc, 90 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności