Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Rada Gminy Borzytuchom

Skład i kompetencje Rady Gminy Borzytuchom

1. BEATA KUDLIK - Przewodniczący Rady

2. GRZEGORZ KĘDZIORA - Wiceprzewodniczący Rady

3. JAROSŁAW CIERNIAK - Członek Rady

4. KRZYSZTOF FURMAN – Członek Rady

5. JAROSŁAW GARBICZ - Członek Rady

6. WITOLD GRADZIK - Członek Rady

7. STANISŁAWA HARAHUC - Członek Rady

8. KRZYSZTOF KĄDZIELA - Członek Rady

9. HENRYK KĘDZIORA - Członek Rady

10. LUCYNA KOSOWSKA – Członek Rady

11. KRZYSZTOF LASS – Członek Rady

12. BOGUSŁAWA PIEPRZNIK - Członek Rady

13. BARTŁOMIEJ SOKOŁOWSKI - Członek Rady

14. LESZEK SZACHTA - Członek Rady

15. MIROSŁAW WENSIERSKI - Członek RadyKompetencje Rady Gminy Borzytuchom
Reguluje art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. ze zm.)

"Art. 18

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy :

1/ uchwalanie statutu gminy,

2/ ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3/ powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;

4/ uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

4a/ rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;

5/ uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6/ uchwalanie programów gospodarczych,

6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne  nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f)  tworzenia i przystepowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10/ określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokanych i regionalnych,

13/ podejmowanie uchwał w sprawach : herbu gminy, nazw ulic i placów  będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017.2222 oraz 2018.12,138,159,317) a także wznoszenia pomników,

14/ nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów i studentów,

15/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.