Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
pochmurno
26°C
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu
ul. Zwycięstwa 56
77-141 Borzytuchom
e-mail: gops.borzytuchom.spr@wp.pl
tel. 59 8211317 wewn. 1


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zwany dalej "Ośrodkiem" prowadzi swoją działalność na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

- innych aktów prawnych określających zadania gminy z zakresu pomocy społecznej

- uchwały Nr XIII/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Borzytuchomiu z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

- niniejszego statutu.

§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Borzytuchom.  

2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej wynikających z polityki społecznej państwa i gminy.

3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Borzytuchom, a teren działania obejmuje obszar gminy Borzytuchom.

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom, tel. (059) 8211316, fax 8211390, regon 005312589, NIP 842-10-22-919

 Rozdział II Zasady działania

§ 3.

Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.

 § 4.

Ośrodek realizuje określone w przepisach prawa - głównie w ustawie o pomocy społecznej, zadania własne gminy i zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Ponadto zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw, w tym - w szczególności - w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Zadania te obejmują przede wszystkim:

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

- rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie, ocenie zjawisk będących ich źródłem,

- udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholiozmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej

- realizacja przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych, rzeczowych i usługowych,

- prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

- współpraca - na zasadzie partnerstwa - z działającymi na terenie gminy, powiatu, kraju instytucjami, organizacjami społecznymi, placówkami służby zdrowia, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

- ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

Rozdział III Zarządzanie i organizacja

§ 5

1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Borzytuchom.

§ 6.

1. Kierownik jest organem Ośrodka i wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje pełny zakres swoich kompetencji.

2. Wójt Gminy Borzytuchom udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 7.

1. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

3. Umowę o pracę z pracownikiem Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik Ośrodka.

4. Kierownik ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

§ 8.

Obsługę finansowo-księgową i administracyjno-biurową Ośrodek prowadzi samodzielnie.

§ 9.

Szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Ośrodku, zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka po akceptacji Wójta Gminy Borzytuchom.

Rozdział IV  Gospodarka finansowa

§ 10.

1. Działalność Ośrodka finsnowana jest z:

a) budżetu Gminy - w zakresie realizacji zadań własnych

b) budżetu Państwa, w formie dotacji celowych - w zakresie realizacji zadań zleconych

c) innych źródeł - adekwatnie do możliwości (stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne itp.).

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Dochody uzyskiwane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych odprowadzane są do budżetu Gminy, a specjalistycznych do budżetu Państwa.

§ 11.

1. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki w ramach opracowanego układu wykonwczego budżetu przekazanego przez Wójta Gminy Borzytuchom do dyspozycji Ośrodka.

2. Plan finansowy na realizację zadań ustala Kierownik Ośrodka.

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.); ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne przepisy regulujące sprawy pomocy społecznej.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Statut został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/221/06 z dnia 25.10.2006r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu - Elżbieta Janta Lipinska

Telefon: (0-59) 82 113 17
e-mail: gops.borzytuchom.spr@wp.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.30 - 16.30
wtorek-piątek 7.30 - 15.30

Kompetencje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

1. Zapewnia właściwą organizację pracy Ośrodka.
2. Kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka.
3. Przedkłada Wojewódzkiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb.
4. Wystepuje z wnioskami do właściwych organów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bytowie oraz organów administracji państwowej i samorządowej, jak również organizacji społecznych celem rozwiązywania lub łagodzenia problemów socjalno-opiekuńczych.
5. Składa roczne zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Słupsku na środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka oraz dokunuje analizy wykorzystywania tych środków.
6. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu przyznawania zasiłków z pomocy społecznej i usług opiekuńczych.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.