Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
18°C

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXXIV/351/23

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 31 października 2023 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2024 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm. ), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 70 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 ( M. P. 2023.774)

RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:

 

§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

 

1)     Od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,31 zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,

c)     od gruntów pozostałych, w tym:

-   letniskowych 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł od 1 m2 powierzchni.

 

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 485 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2)     Od budynków lub ich części:

a)     mieszkalnych – 1,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 31,38 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)     pozostałych, w tym:

- letniskowych -  11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

3)     Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

Zwalnia się w 2024 roku z podatku od nieruchomości:

1)     budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 194 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

2)     budynki lub ich części oraz budowle lub ich części oraz grunty związane z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3)     budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie statutowej działalności w zakresie:

- zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków,

- świadczenia pomocy społecznej.

Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości lub ich części wymienione w pkt 1-3, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie i rybołówstwie w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

§ 3

 

Traci moc uchwała nr XXVIII/304/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 17 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2023 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.