Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu
ul. Zwycięstwa 56
77-141 Borzytuchom
e-mail: gops.borzytuchom.spr@wp.pl
tel. 59 8211317 wewn. 1


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zwany dalej "Ośrodkiem" prowadzi swoją działalność na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

- innych aktów prawnych określających zadania gminy z zakresu pomocy społecznej

- uchwały Nr XIII/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Borzytuchomiu z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

- niniejszego statutu.

§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Borzytuchom.  

2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej wynikających z polityki społecznej państwa i gminy.

3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Borzytuchom, a teren działania obejmuje obszar gminy Borzytuchom.

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom, tel. (059) 8211316, fax 8211390, regon 005312589, NIP 842-10-22-919

 Rozdział II Zasady działania

§ 3.

Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.

 § 4.

Ośrodek realizuje określone w przepisach prawa - głównie w ustawie o pomocy społecznej, zadania własne gminy i zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Ponadto zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw, w tym - w szczególności - w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Zadania te obejmują przede wszystkim:

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

- rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie, ocenie zjawisk będących ich źródłem,

- udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholiozmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej

- realizacja przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych, rzeczowych i usługowych,

- prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

- współpraca - na zasadzie partnerstwa - z działającymi na terenie gminy, powiatu, kraju instytucjami, organizacjami społecznymi, placówkami służby zdrowia, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

- ustawiczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

Rozdział III Zarządzanie i organizacja

§ 5

1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Borzytuchom.

§ 6.

1. Kierownik jest organem Ośrodka i wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje pełny zakres swoich kompetencji.

2. Wójt Gminy Borzytuchom udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 7.

1. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

3. Umowę o pracę z pracownikiem Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik Ośrodka.

4. Kierownik ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

§ 8.

Obsługę finansowo-księgową i administracyjno-biurową Ośrodek prowadzi samodzielnie.

§ 9.

Szczegółową strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk pracy w Ośrodku, zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka po akceptacji Wójta Gminy Borzytuchom.

Rozdział IV  Gospodarka finansowa

§ 10.

1. Działalność Ośrodka finsnowana jest z:

a) budżetu Gminy - w zakresie realizacji zadań własnych

b) budżetu Państwa, w formie dotacji celowych - w zakresie realizacji zadań zleconych

c) innych źródeł - adekwatnie do możliwości (stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne itp.).

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Dochody uzyskiwane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych odprowadzane są do budżetu Gminy, a specjalistycznych do budżetu Państwa.

§ 11.

1. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki w ramach opracowanego układu wykonwczego budżetu przekazanego przez Wójta Gminy Borzytuchom do dyspozycji Ośrodka.

2. Plan finansowy na realizację zadań ustala Kierownik Ośrodka.

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.); ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne przepisy regulujące sprawy pomocy społecznej.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Statut został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/221/06 z dnia 25.10.2006r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu - Elżbieta Janta Lipinska

Telefon: (0-59) 82 113 17
e-mail: gops.borzytuchom.spr@wp.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.30 - 16.30
wtorek-piątek 7.30 - 15.30

Kompetencje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

1. Zapewnia właściwą organizację pracy Ośrodka.
2. Kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka.
3. Przedkłada Wojewódzkiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb.
4. Wystepuje z wnioskami do właściwych organów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bytowie oraz organów administracji państwowej i samorządowej, jak również organizacji społecznych celem rozwiązywania lub łagodzenia problemów socjalno-opiekuńczych.
5. Składa roczne zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Słupsku na środki finansowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka oraz dokunuje analizy wykorzystywania tych środków.
6. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu przyznawania zasiłków z pomocy społecznej i usług opiekuńczych.