Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka odpadami

I N F O R M A C J A

 Na podstawie art.6 c ust. 3 c i 3d ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888 ) Wójt Gminy Borzytuchom informuje, że gmina Borzytuchom zamierza przeprowadzić postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

 - Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę Borzytuchom, pozostają objęci tym systemem do dnia 31.12.2021r. tj. do dnia w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy- art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U.poz.1648).

 

- Wójt gminy Borzytuchom informuje o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

- Wójt Gminy Borzytuchom wyznaczam termin od 30 listopada 2021r. do dnia 31 stycznia 2022r. na złożenie przez właściciela nieruchomości pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych organizowanego przez gminę.

  W oświadczeniu, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

  Złożenie powyższych oświadczeń jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nie mogą być one odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

 Informacja zamieszczona została dnia 30 listopada 2021r. na stronie BIP Urzędu Gminy Borzytuchom oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, jak również została przekazana przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.