Urząd Gminy Borzytuchom

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXII/243/21

RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 15 listopada 2021 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2022 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm. ), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170) oraz obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 ( M. P. 2021.724)

RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:

 

§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1)     Od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,02 zł od 1 m2powierzchni,

b)     pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

c)     od gruntów pozostałych, w tym:

- letniskowych 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,

                        - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

                          działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -                

                          0,31 zł od 1 m2powierzchni.

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 485 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.

2)     Od budynków lub ich części:

a)     mieszkalnych - 0,84 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 5,25 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e)     pozostałych, w tym:

- letniskowych -  8,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

                       - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

                         pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,89 zł od 1 m2

                         powierzchni użytkowej.

3)     Od budowli2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

 

Zwalnia się w 2022 roku z podatku od nieruchomości:

1)     budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 194 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

2)     budynki lub ich części oraz budowle lub ich części oraz grunty związane z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3)     budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie statutowej działalności w zakresie:

- zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków,

- świadczenia pomocy społecznej.

 

      Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości lub ich części wymienione w pkt 1-3, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie i rybołówstwie w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

§ 3

Traci moc uchwała nr XIV/155/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 05 listopada 2020r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2021 rok.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                     Beata Kudlik