Urząd Gminy Borzytuchom

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXII/244/21

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.  (M.P. z 2021 r. poz. 968)  uchwala się, co następuje:

§  1.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Borzytuchom w stosunku rocznym wynosi:

1)     od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie………………….…………………508,- zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie……………………….……………….609,- zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton…………………………….……………….944,- zł,

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

3)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton…………………………………………..……………………………..………..930,- zł

4)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

5)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego………..……473,- zł

6)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

7)  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy):

a) mniejszej niż 22 miejsc………………………………….……....……….. 436,- zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc…………………………………………726,- zł

 

§  2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/156/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                 Beata Kudlik

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Do Uchwały Nr XXII/244/21

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 15 listopada 2021 r.

 

Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

73

204

13

14

204

558

14

15

558

787

Od 15 ton i więcej

787

1779

trzy osie

12

17

204

351

17

19

351

721

19

21

721

935

21

23

935

1440

23

25

1440

2239

od 25 ton i więcej

1440

2239

cztery osie i więcej

12

25

935

950

25

27

940

1481

27

29

1481

2350

29

31

2350

3485

od 31 ton i więcej

2350

3485

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Beata Kudlik

 

 

                                                                                                      ZAŁĄCZNIK Nr  2

Do Uchwały Nr XXII/244/21

Rady Gminy Borzytuchom

         z dnia 15  listopada 2021 r.                     

 

Stawki roczne podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

73

56

18

25

377

682

25

31

796

1307

od 31 ton i więcej

2006

2694

trzy osie i więcej

12

40

1771

2448

od 40 ton i więcej

2448

3485

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Beata Kudlik

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Do Uchwały Nr XXII/244/21

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 15 listopada 2021 r.

 

Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

73

37

18

25

253

457

od 25 ton i więcej

457

799

dwie osie

12

28

299

442

28

33

871

1208

33

38

1208

1836

od 38 ton i więcej

1632

2417

trzy osie i więcej

12

38

960

1339

od 38 ton i więcej

1339

1822

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                   Beata Kudlik