Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Czyste Powietrze

 czyste_powietrze_logo 

Wójt Gminy Borzytuchom zachęca Państwa do udziału w programie „Czyste powietrze”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, wymianę źródła ciepła, czy montaż elementów OZE, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

W dniu 10 lipca 2019 roku Wójt Gminy Borzytuchom podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie w ramach programu obejmuje wymianę „kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, ale także prace termomodernizacyjne i montaż odnawialnych źródeł energii OZE.  Dzięki współpracy Gminy Borzytuchom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz ich końcowym rozliczaniu. 

W Urzędzie Gminy Borzytuchom dla mieszkańców Gminy działa Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące  programu i możliwości dofinansowania.

Punkt działa od poniedziałku do czwartku.

W piątki punkt jest nieczynny. 


 W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy gminy Borzytuchom mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacją budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków korzystania z projektu, pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie, a po realizacji zadania, także pomoc w złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o płatność. 

Aby złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze potrzebne będą takie informacje jak:

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian. 

 
Program „Czyste Powietrze” w liczbach

Dzięki współpracy  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez Urząd Gminy Borzytuchom. Zaangażowanie Gminy w promocję Programu „Czyste Powietrze”, od początku trwania porozumienia, tj. od 10 lipca 2019 r. do 31 września 2022 r., przyniosło wymierne efekty. Gmina Borzytuchom jest w rankingu 100 gmin w Polsce, które złożyło najwięcej wniosków o płatność. 

Stan na 31.12.2023 r.:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 117
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 60
 • Kwota wypłaconej dotacji: 1264111,06 zł 

Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy części dofinansowania:

Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 66 tys. zł +1200,00 zł na audyt energetyczny  – dla osób z rocznym dochodem do 135 tys. zł.
Druga – podwyższony poziom dofinansowania do 99 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Trzecia – najwyższy poziom dofinansowania, gdzie przewidziano nawet 135 tys. zł maksymalnej dotacji. Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych (wartość netto). Wsparcie przysługuje również osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.  (przedłożenie zaświadczenia o dochodach)

Wszystkie informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl 
 163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_1 163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_2 163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_3_ 163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_4_ 163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_5_ inforgrafika-Prawo-do-Czystego-Powietrza_NFOSiGW_1600x900_6_ 163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_7 

Pliki do pobrania:

Ulotka informacyjna
Format: pdf, 1.7 MB
Broszura informacyjna
Format: pdf, 5.04 MB