Urząd Gminy Borzytuchom
Powróć do: Dla Mieszkańca

Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 

 
1/ stanowisko pracy d/s gospodarki nieruchomościami, z jednoczesną funkcją kierownika referatu

2/ stanowisko pracy d/s gospodarki przestrzennej i inwestycji,

3/ stanowisko pracy d/s ochrony środowiska

 
pokój  nr  7, 8 
tel  :  (059)  8211316  wewn. 2, 3
Referat Budżetu i Finansów 


1/ skarbnik gminy - główny księgowy, jako kierujący Referatem 
2/ stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i księgowości budżetowej
3/ stanowisko pracy d/s  księgowości podatkowej i płac
4/ stanowisko pracy d/s kasy i egzekucji podatkowej
5/ stanowisko pracy d/s księgowości i obsługi gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
6/ stanowisko pracy d/s księgowości opłat
 
pokój nr 9, 10
tel :  (059)  8211316   wewn. 5, 6, 7

Samodzielne stanowiska pracy

1. Kierownik USC, tel. 598211316 wewn. 4

2. Stanowisko d/s obsługi rady i oświaty gminnej  - tel. 59 8211316 wewn. 8

3. Stanowisko d/s sekretarsko-kancelaryjnych  - tel. 598211316

4. Stanowisko d/s działalności gospodarczej, promocji oraz spraw wojskowych i OC - tel. 598211316

5. Stanowisko d/s informatyki urzędu - tel. 598211316

Na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzone są następujące sprawy :

1/ kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, jako zadania zlecone prowadzi sprawy związane z aktami stanu cywilnego oraz ewidencją ludności i dokumentami tożsamości.

2/ na stanowisku d/s obsługi rady i oświaty gminnej prowadzona jest organizacyjno-techniczna obsługa rady, oświaty gminnej i publicznej służby zdrowia oraz sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi

3/ na stanowisku d/s sekretarsko-kancelaryjnych prowadzona jest obsługa sekretariatu urzędu, administracyjno-techniczne funkcjonowanie urzędu oraz obsługa administracyjna gminnych OSP,

4/ na stanowisku d/s działalności gospodarczej, promocji oraz spraw wojskowych i OC prowadzone są sprawy ewidencjonowania działalności gospodarczej, z zakresu kultury, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, promowania gminy, działań kryzysowych, wojskowych i OC - jako zadań zleconych, projektów na dofinansowanie zadań własnych gminy,

5/ na stanowisku d/s informatyki urzędu prowadzone są sprawy informatycznej obsługi urzędu, zamówień publicznych,