Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
14°C

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Stanowisko: pracownik socjalny.

Wymiar etatu: 1 etat.

Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie    z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) tj.:

-  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub

- ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej

lub

- do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (oraz suplement do dyplomu)

- ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej  w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

- ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r .

2)     obywatelstwo polskie;

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

5)     niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia;

7)     znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

8)     dobra znajomość obsługi komputera;

 

Wymagania dodatkowe:

1)       inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2)       preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

3)       gotowość podjęcia pracy,

4)       samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

5)       odporność na stres,

6)       odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

7)       dyspozycyjność i zaangażowanie,

8)       umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

9)       komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

10)   prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców we współpracy z asystentem rodzinny,

2)     przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

3)     wprowadzanie i aktualizowanie wywiadów środowiskowych do systemu, wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o wywiad środowiskowy oraz ustawę o pomocy społecznej, przygotowywanie list wypłat, sprawozdań,

4)     wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny,

5)     współdziałanie z placówkami oświaty, służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi,

6)     prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,

7)     prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,

8)     informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,

9)     realizacja zadań wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10)  pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,

11)  inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

12)  prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,

13)  realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,

14)  analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

15)  opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych

16)  inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

17)  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

18)  podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenie grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich Kart,

19)  kierowanie i umieszczanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

20)  naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia,

21)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu,

22)  zachowanie  w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny

23)  inne zadania zlecone przez kierownika Ośrodka

 

Wymagane dokumenty:

1)     podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

2)     podpisane własnoręcznie podanie,

3)     podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

4)     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5)     podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

7)     podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania dokumentów: 20.03.2024 r.

Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego,” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.” Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna).
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Borzytuchom, 01.03.2024 r.                                                                    

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu
Elżbieta Janta Lipinska                                                                             

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.